Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Tháng 05 : 155
  • HƯỚNG DẪN CHUNG VỀ ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC CẤP TIỂU HỌC( Đính kèm Công văn số: 5842/BGD ĐT-VP ngày 01 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)Việc điều chỉnh nội dung dạy học thực hiện theo công văn 5842/BGDĐT-VP ngày ...
  • TỈNH ỦY HÀ TĨNH *Số 05 - NQ/TU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Hà Tĩnh, ngày 20 tháng12 năm 2011 NGHỊ QUYẾTCỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNHvề phát triển, nâng cao chất ...
  • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOHƯỚNG DẪN CHUNG VỀ ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC CẤP TIỂU HỌC( Đính kèm Công văn số: 5842/BGD ĐT-VP ngày 01 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)Việc điều chỉnh nội dung dạy học thực hiện theo công ...
Chuyên môn